SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİL

Bir süredir hepimiz çok üzüldük, kızdık, öfkelendik, ne yapacağımızı şaşırdık. Ama sesimizi duyurmaktan geri durmadık ve böylece sokak hayvanlarıyla ilgili yeni bir genelge yayınlandı. Yeni genelgeyi sizin için buraya taşıdık ve özellikle önemli olan maddelerin ne anlama geldiklerini, altlarında kırmızıyla açıkladık.

Bunun dışında yazımızda usulsüz toplamalarla ilgili neler yapabileceğiniz, bir şikayet dilekçesi örneği ve göndereceğiniz yerler de yer alıyor.

Onlar sahipsiz değil. Biz varız ve patilerini hiç bırakmayacağız.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ YENİ GENELGE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin detayları şöyle:

“Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununda çevre ve çevre sağlığı hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluğu ile belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma yetki ve imtiyazı belediyelere tevdi edilmiştir. Diğer taraftan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda 9.7.2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler uyarınca belediyelerimize gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlama, eğitim çalışmaları yapma, ayrıca ilgili belediye meclisinin uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurma görevi verilmiştir.

Bu bakımdan belediyelerimizce son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında:

1- 5199 sayılı Kanun uyarınca üretimi, sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi ve ülkemize girişi, satışı ve reklamı yasak olan tehlike arz eden hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) ile ilgili belediyelerimizce denetimlerin 7/24 esasıyla yapılması; bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve belediyelerimizce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması

Yasak ırklardan sahipli olmayanlar hayvan bakımevlerinde rehabilite edilerek tutulacak. Sahipli olan çocuklarımıza, kısırlaştırıldıkları, çiplendikleri ve Tarım Orman Bakanlığı’na kayıtları yaptırıldığı sürece kimsenin dokunma hakkı yok. SON TARİH 14 OCAK 2022

2- Tehlike arz eden bu hayvanlardan 5199 sayılı Kanunda ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7.12.2021 tarihli ve 2021/48 sayılı Genelgesinde gösterilen usulde sahiplenilmiş olanlar bakımından ise ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağına kati suretle uyulmasının sağlanması; bu yasağın ikinci defa ihlalinde ise bu hayvanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve bu hayvanların hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bu bakımevlerinde tutulması

Yasaklı ırk sayılan çocuklarımızı ağızlık ve tasmaları olmadan dolaştırmamız, çocuk oyun alanları ve parklara götürmemiz yasak. Diğer ırklar için böyle bir zorunluluk yok.

3- Tehlike arz eden bu hayvanların sahiplerinin kendi istekleri ile en yakın bakımevine bırakılmak istenmesi halinde taleplerinin geciktirilmeksizin yerine getirilerek rehabilite edildikten sonra bakımevlerinde tutulması

4- Sahipli veya sahipsiz olması fark etmeksizin tehlike arz eden hayvanlarla ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde denetimlerin sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete veya suistimale mahal verilmemesi

5- Hayvan barınaklarına getirilen sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılması

6- Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanların ilgili veri tabanına kaydedilmesi ve rehabilite edilmeden hiçbirinin alındıkları ortama bırakılmaması

Belediyeler hasta, aşısız, kısır olmayan sokak köpeklerini alıp bakımevlerine götürür. Tedavisini, aşısını, kısırlaştırmasını yaptıktan ve çip taktıktan sonra aldığı bölgeye geri bırakır.

7- Henüz rehabilite edilmemiş sahipsiz köpeklerin, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilmesi; geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, hayvanların alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirlerin alınması.

Yukarıdakiyle aynı şekilde, hayvanın tedavisi sonuçlanıp kaydı yapıldıktan sonra, alındığı ortama geri bırakılır.

8- Belediyelerimizin sahipsiz hayvan toplama ekibinin çalışması veya herhangi bir ihbar sonucu sahipsiz hayvanların tespiti halinde bu hayvanların barınaklara götürülmesi, hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerimizin ise en yakın bakımevine götürüp teslim etmesi

BU EN ÇOK MANİPÜLE EDİLEN MADDE. LÜTFEN OKUYUN.

5199 sayılı yasanın 6. maddesi değişmediği sürece hayvanlar tedavi edilmek için alınsa bile tekrar alındığı yere bırakılmak zorunda. Genelgenin 7. maddesi çok net. Kafayı karıştıran bu 8. madde de ihbar halinde toplanabileceğini söylese de tedaviden ve rehabilitasyondan sonra tekrar alınacağı yere bırakılması gerektiği 7. madde ile birlikte yorumlanmalı. Bu zamana kadar kısırlaştırmaları aşıları yapılmayan küpeleri takılmayan tüm hayvanlar da bu kapsamda.

Söz konusu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 6 :

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

9- 5199 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca belediyelerin bütçelerinden ayırmak zorunda olduğu kaynağın sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacına yönelik kullanılmasına önem verilmesi; konuyla ilgili belirlenen oranlar asgari oranlar olduğundan belediyelerimizce konunun önemine binaen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, malî durum ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak bu payların daha yüksek oranlarda belirlenmesine öncelik verilmesi

Bu madde, belediyelerin kısırlaştırmaya daha fazla bütçe ayırmasını öngörüyor.

10- Sahipsiz hayvanlardan yiyecek bulmakta zorlananlar için konutlar ve insan ikametine mahsus diğer yerler ile trafik güvenliğini tehdit etmeyecek noktalarda düzenli olarak hayvanlara uygun, çabuk bozulmayan yiyecek ve su bulundurulması

11- Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan gıda üretimi veya tüketimi faaliyetiyle iştigal eden yerlerde oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanarak bunların hayvanların tüketimine uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi

12- Bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi için ilân panoları ile internet ortamı ve diğer uygun görülen yayın organlarında duyuru yapılması

13- Sahipsiz hayvanlarla ilgili icra edilecek faaliyetlerde il hayvanları koruma kurulu ile eşgüdüm ve gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edilmesine özen gösterilmesi

14- Hayvan bakımevlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili bedelsiz taşınmaz tahsisi dâhil Bakanlığımız görev ve yetki alanında kalan hususlarda Bakanlığımızca gerekli destek ve kolaylık sağlanacak olup bu doğrultuda belediyelerimizin süreci Bakanlığımızla iş birliği içinde yürütmesi

15- Belediyelerimizce hayvan bakımevlerinin bir an önce yapılması, personelin temin edilmesi ve tefrişi ile ilgili varsa eksikliklerin hızlıca giderilmesi ve hayvan bakımevlerinin tam kapasitede hizmet vermesinin sağlanması

16- İlgili Kanunlar ve bu Genelge kapsamında kendilerine tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği veya bunlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen belediyelerin hukuki ve/veya cezai sorumlulukları doğacağından, belediyelerimizce konuyla ilgili görev ve sorumlulukların titizlikle ve öncelikle yerine getirilmesi

Burada biz hayvanseverler devreye giriyoruz. Usulsüz ve keyfi toplamaları takip ve şikayet mekanizmasını kullanmamız gerekiyor.

17- Belediyelerimizce bu genelge hükümlerinin uygulanmasında alınacak tedbirlerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların yaşama hakkının ihlal edilmemesi, bununla beraber son dönemde bu hayvanların sebep olduğu ve insan yaşamını tehdit eden üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması ve vatandaşlarımızın bilhassa çocuklarımızın can güvenliğinin temini amacıyla bu tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa kesinlikle mahal verilmemesi

Tehlike arz eden hayvanları öldüremez, zehirleyemez, yaşam haklarını ihlal edemezler. Belediye ve ilgili kurumların bu hayvanları rehabilite, tedavi, koruma yükümlülüğü var.

Bölgenizde yasadışı toplama yapılıyorsa ne yapacaksınız?

Lütfen imza kampanyalarından medet ummayın. Emek verin, dilekçe yazın, mektup yazın, kartpostal yollayın, telgraf çekin ama tıklayarak bir şey yapılamayacağını anlayın. İmza kampanyaları ancak bizim vicdanımızı boş umutlarla rahatlatıp hiçbir şey yapmamamıza neden olan faydasız çabalar.

 • Öncelikle soğukkanlılığınızı kaybetmemeye çalışarak toplama yapanlara kendinizi tanıtıp görevlerini sorun ve toplamanın neden yapıldığına dair bilgi isteyin. Toplamadan şüphe duyuyorsanız, mutlaka cep telefonunuzla olayı kaydedin.
 • Toplama hasta, aşısız, kayıtsız köpeklerin sağaltımı için ve geri bırakmak üzere yapılıyorsa, sonrasında takip edebilmek için iletişim numarası isteyin, nereye götürdüklerini sorun.
 • Tanıyıp bildiğiniz, küpeli, kayıtlı, sorunsuz köpeği almaya kalkışırlarsa hayvanın gitmesine izin vermeyeceğinizi, yaptıklarının yasal olmadığını, aldığınız kayıtla haklarında suç duyurusunda bulunacağınızı belirtin. Mümkün olduğunca sesinizi çevreye duyurmaya çalışın ki civardaki hayvanseverler de yardımınıza gelsin.
 • Her şeye rağmen köpeği/köpekleri alıp giderlerse, bu yasadışı davranışa karşı yetkili mercilere dilekçe yağdırın. Aldığınız görüntüleri eposta eklerine mutlaka iliştirin. Göndermekle kalmayıp takibini yapın. Unutmayın, tüm bu talep ve şikayetlere yanıt vermek zorundalar.
 • Olaya tanık olmayıp, size ulaştırılmış bir videoyu da aynı şekilde şikayet dilekçesiyle birlikte ilgili kurumlara gönderebilirsiniz.
 • Besleme ve bakımını yaptığınız, bir anda ortadan kaybolan bir köpek ya da köpek grubu varsa, toplandığını da görmediyseniz, öncelikle çevrenizde herhangi bir toplama görüp görmediklerini soruşturun. Herhangi bir bilgiye ulaşamadıysanız, bölgenizin bağlı olduğu Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü arayıp bilgi isteyin. Barınak ya da bakımevine alındılarsa ne zaman bırakılacaklarını sorun, takibini yapın. Bölgeye bırakılmaması durumda aşağıdaki dilekçeyi duruma uyarlayarak ilgili mercilere iletin.

Yasa Dışı Toplamalara Karşı Dilekçe Örneği

XX.XX.2021


Gaziantep'te yaşanan elim olay sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği sokakta yaşayamayacak hasta, agresif ya da engelli hayvanlar için bakımevi oluşturulması, sokak hayvanları için artan yemeklerden mama imalatı yapılması gibi cümlelerin içinden ''tüm köpeklerin toplanması'' bazı belediyelerce cımbızla çekilerek sürek avına dönüştürülmüştür. Örneğin ........................... ' dan gönderilen bakımevi ve toplama görüntüleri aşağıda sunulmuştur.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 4. kısmının 1. bölümünün b şıkkında toplama ekiplerinin dönemsel olarak eğitimden geçirilmeleri, d şıkkında ise uyuşturucu tüfek ile olan yakalamaların ancak veteriner hekim denetiminde yapılacağı belirtilmiştir. Yasaya göre, dönemsel eğitimden geçmeyen ekiplerin toplama yapması ve ekibin başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle toplamanın yapılmasının suç teşkil ettiği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda

• Tarafımıza ulasan şikâyet ve ihbarlar neticesinde, ........... Belediyesi toplama ekibinin, başlarında veteriner hekim bulunmadan bilgisizce ve acemice uyuşturucu iğneler ile toplama yaptığı, sahipli sahipsiz ayırmadan toplamaya çalıştığı videoda gözükmektedir. Veteriner hekim bulundurmadan toplama yapan bu ekibin sorumlu veteriner hekimi ve sorumlu diğer yetkilileri hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını, ekip ve yöneticilerinin görevden alınmasını talep ediyoruz.

• Yasaya aykırı olduğunu bile bile başlarında veteriner hekim olmadan anestezik madde ile köpek toplaması yapan toplama ekibi hakkında soruşturma açılmasını, görevi kötüye kullanmak ve yasayı ihlal etmekten dolayı cezalandırılmasını, dilekçemizin dikkate alınarak sorumlular hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını ve yetkililerin uyarılarak uygulamaya son verilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Saygılarımla,
İsim Soyisim

Dilekçeyi Nerelere Göndereceksiniz?

 • Cimer – https://www.cimer.gov.tr/
 • TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı – [email protected]
 • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü [email protected]
 • Tarım Bakanlığı Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü
 • Valilik
 • İlçe Kaymakamlıkları
 • İlçe Belediye Başkanlıkları
 • Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı

Dilekçe örneği ve gönderilecek merciler Haytap.org’dan alınmıştır.

Bu yazıya bir emoji ile tepki ver
+1
8
+1
7
+1
0
+1
1
+1
0
+1
3